نامه حاج مهدي نادري به حاج پرويز نادري سال 1340
 
 
 
 
رونوشت شناسنامه غلامحسین نادری علمداردهي سال 1327
 
 
 
 
نامه عبدالوهاب نادری سال 1308