اولین هم اندیشی جوانان خاندان نادری ورند و علمدارده
 
 
 .